Aanbieding!
Kershaw.John

Preken van John Kershaw SET

Hardcover
Auteur

Kershaw.John

Conditie

Nieuw

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

Stichting Het Braambos

ISBN

9782227110021

Aantal blz.

703

19,95

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Categorieën: , ,

Beschrijving

John Kershaw (1792-1870) was een goede vriend van William Gadsby en heeft hem ook begraven. Samen met John Warburton worden ze wel ‘de drie wevers’ genoemd. Gadsby stond in de naburige gemeente Manchester en als hij in Rochdale voorging, kwam Kershaw onder zijn gehoor. Op 16-jarige leeftijd werd Kershaw door hem gedoopt. John Warburton kwam uit de gemeente van Gadsby en nam het beroep naar Rochdale aan. Warburton kreeg te zien dat de Heere Kershaw tot het predikambt wilde afzonderen en liet hem in januari 1814 voor de eerste keer in de gemeente voorgaan. Warburton zegt ervan: Het was niet alleen maar in woorden die de menselijke wijsheid leert, maar ook in kracht, en in de Heilige Geest, en in veel verzekerdheid. Warburton nam in 1815 een beroep aan naar Trowbridge en Kershaw verbond zich in 1817 aan de gemeente van Rochdale als hun predikant.
Kershaw had ook een nauwe zielsband met Joseph Charles Philpot, een jongere prediker in het midden van het land. Van Philpot is in Deel 2 een uitgebreide recensie opgenomen, die handelt over een eveneens in dit boek opgenomen preek van Kershaw over Handelingen 17:11.

In een van zijn preken zegt Kershaw: Mijn vrienden, ik heb Bijbelwoorden lief; ze hebben een grote grip op mijn hart, want er zijn geen woorden die zo goed bij mij passen en zo geschikt voor mij zijn als de woorden die in dit gezegende Boek te vinden zijn. In zijn preken geeft hij er op zielsbevindelijke wijze blijk van zijn eigen bevindingen te kunnen toetsen aan Gods Woord en ze op eenvoudige wijze te verklaren. Mijn ziel leeft van de waarheden die ik predik, en God verhoede dat ik iets anders tot u zou zeggen dan waarvan ik de zegenrijkheid in mijn eigen ziel ervaren heb.

Mijn gelukkigste momenten heb ik in het opheffen van Jezus op de stang van het eeuwig Evangelie; in het verhogen, verheffen en hoog oprichten van Hem als de Alles in alles in de zaligheid van Zijn volk. Ik kan tot Zijn lof en eer zeggen dat hoe langer ik Hem dien, des te meer ik Hem liefheb en begeer de kosten te doen en ten koste gegeven te worden in Zijn dienst.

Kershaw heeft bijna 60 jaar het Woord mogen bedienen. Toch zijn er maar weinig preken bewaard gebleven. Van die er zijn, zoals de begrafenis- en rouwpreek bij het overlijden van Gadsby, zijn de meeste nooit eerder in het Nederlands vertaald. In deze twee uitgaven treft u alle preken voor het eerst bij elkaar verzameld aan.

INHOUD – Preken van John Kershaw Deel 1

2 Petrus 3:9 – De getrouwheid en lankmoedigheid van God… 4
Handelingen 5:31 – De Vredevorst………………………………… 78
Job 25:4 – De rechtvaardigmaking (1)……………………………. 90
Handelingen 13:39 – De rechtvaardigmaking (2)……………… 97
1 Samuël 22:2 – De spelonk van Adullam……………………… 111
Hebreeën 13:5b-6 – God, de Helper van Zijn volk…………. 119
Spreuken 10:24 – De begeerte van de rechtvaardige gegeven 140
Psalm 50:15 –Een belofte voor de dag der benauwdheid … 160
Psalm 40:18 – De arme en nooddruftige……………………….. 173
Johannes 10:28 – Kenmerken van Christus’ schapen……… 194
De toespraak bij de begrafenis van William Gadsby……….. 199
Efeze 3:8a – De herdenkingsdienst over William Gadsby… 212
Jesaja 29:19 – De enige ware grond van blijdschap………… 238
Psalm 46:5a – De rivier Gods……………………………………… 257
Efeze 2:8-9 – Zaligheid door genade……………………………. 276
1 Petrus 3:12 – De rechtvaardigen en hun gebeden…………. 282
INHOUD – Preken van John Kershaw Deel 2

Handelingen 17:11 – Een protest *…………………………………. 4
Efeze 1:3 (1848) – Geestelijke zegeningen in Christus…….. 43
Psalm 55:23 – De belaste ziel ondersteund…………………….. 61
Hebreeën 2:9 – Jezus zien……………………………………………. 81
Psalm 18:47 – De Rotssteen des heils………………………….. 100
Efeze 1:3 (1849) – Het schathuis vol geestelijke zegeningen 119
Handelingen 10:47-48a – De gelovigendoop……………….. 138
Hebreeën 13:8 – De onveranderlijkheid van Christus……. 155
Psalm 126:3 – De HEERE heeft grote dingen gedaan…… 171
Openbaring 19:6 – De almachtige Jehovah…………………… 190
Johannes 1:13 – De nieuwe geboorte…………………………… 208
Filippenzen 1:21 – De dood als eeuwig gewin……………… 230
Matthéüs 1:21 – De Naam Jezus…………………………………. 256
Johannes 1:13 – Uit God geboren……………………………….. 271
Handelingen 20:24 – De loop met blijdschap volbrengen. 291
Markus 16:20 – De bediening…………………………………….. 308
Jesaja 44:5 – Verschillende standen in de bevinding……… 328
Een vaarwel – Preekfragment…………………………………….. 334
+ Een recensie van J.C. Philpot over de preek ‘Een protest’ * 336